top of page

1 - ANJALI HASTHA VINIYOGA

Sloka

Devathaa Guruvipraana Namaskaaray shvanukramaath
kaaryaha shiroo-mukhoo rasthu Viniyogay Anjalir Bhudaihi

MudraMeaning


  1. Devatha - The God

  2. Guru - The Teacher

  3. Viprana - The Brahmin

  4. Namaskaaray - To Bow

  5. Kaarya - Action

  6. Shiroo - Over the head near the face

  7. Mukho - Face

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Sloka Sringaar-natanay-Cheiva Leelaa-Kandhuka-dhaaranay Kuchaarthay Yujyathaysouam Avahitha-karko-vidhuho MudraMeaning Sringaara-natanay - Graceful dance. Leela-Kandhuka - Playing with a ball. Kucha -

Sloka Katvaa-hasthoo Bhaveydesha Katvaa-Shivikayoo Smruthaha MudraMeaning Katvaa - To denote a Cot.

Sloka Yehthasya Viniyogasthu Naagabanday hee Sammathaha MudraMeaning Naagabhandhaka - To denote two sankes together.

bottom of page